Thông tin tài khoản thanh toán dành cho khách hàng

CHỦ TK: DƯƠNG QUANG THẮNG

SỐ TK:683336868

VIB CHI NHÁNH: SỐ 5 LÊ THÁNH TÔNG, HÀ NỘI

CHỦ TK: DƯƠNG QUANG THẮNG

SỐ STK:0011 0018 1796 5

VCB CHI NHÁNH: NGÔ QUYỀN, HÀ NỘI

CHỦ TK: DƯƠNG QUANGTHẮNG

SỐ TK:1500 2167 3875 2

AGRIBANK CHI NHÁNH NAM HÀ NỘI